โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ร่วมงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)
            เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร   วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ ดร.นพดล  มณีเฑียร ผู้อำนวยกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา