โลโก้เว็บไซต์ การทำหมูแผ่น  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การทำหมูแผ่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรนักเรียน รร.พร้าววิทยาคม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูแผ่น เพื่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาอาชีพ อย่างครบวงจร
                      ด้วยโรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา