โลโก้เว็บไซต์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ วารสารแก้วปัญญา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ วารสารแก้วปัญญา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2566 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2566
  กองบรรณาธิการ “วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา” ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา