โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์นวัตกรรม (Innovation Diagnosis) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์นวัตกรรม (Innovation Diagnosis) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 20 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 พฤศจิกายน 2566 - 24 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : รูปแบบของกิจกรรมทั้งในรูปแบบ on-site และ online : ณ ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ห้วยแก้ว)

ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์นวัตกรรม (Innovation Diagnosis) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในหัวข้อ : การวิเคราะห์นวัตกรรม (Innovation Diagnosis) การให้คำแนะนำแนวทางการเรียนการสอน การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ การเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ระหว่าง มทร.ล้านนา กับประเทศไต้หวัน บรรยายโดย : Prof. Dr. Wan-Tran Huangผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ นวัตกรรม และนโยบายระหว่างประเทศ ที่มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไต้หวัน
- รูปแบบของกิจกรรมทั้งในรูปแบบ on-site และ online : ณ ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ห้วยแก้ว) ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2566
- โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับนานาชาติและได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งทางด้านการเรียน การสอน การวิจัย ของนักศึกษาและบุคลากร
- รายละเอียดเพิ่มเติม ในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ : Scan QR Code (Cr.เครือข่ายงานสื่อสารองค์กร วทส. มทร.ล้านนา) 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา