โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2565 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 กันยายน 2565 - 22 กันยายน 2565

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการจัดให้มีการควบคุมคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภายในทุกระดับของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายงานสนับสนุน จึงจัดให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564(ผ่านระบบ ผ่านระบบ Microsoft Teams) ในระหว่างวันที่  20 - 22 กันยายน 2565 ตามกำหนดการดังนี้ 
 

วัน เวลาตรวจประเมิน

หน่วยงานรับตรวจ

20 กันยายน 2565
เวลา 08.30 น.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

20 กันยายน 2565
เวลา 13.30 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

21 กันยายน 2565
เวลา 08.30 น.

สำนักงานอธิการบดี

21 กันยายน 2565
เวลา 13.30 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนา

22 กันยายน 2565
เวลา 08.30 น.

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา