โลโก้เว็บไซต์ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology 2024 for students | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology 2024 for students


 

The concept topics :
  • Agriculture

  • Food Science and Technology

  • Information Technology

  • Food Business and Nutrition

  • Computer Science

  • Agricultural Machinery

 

Important date :

Only abstract submission

  • Deadline : January  10, 2024    January 22 , 2024
  • Abstract Notification : January 29, 2024   February  2 , 2024
  • Submission E-mail :  vicsat2024@gmail.com

All accepted abstracts will be published ina Book of Abstracts

 

Full paper submission

The selected manuscripts will be published in Journal of Science and Agricultural Technology Vol.5(1).

 

 

 
  Background Zoom Meeting :
 

    Download

  Download PowerPoint Template

 
 
 
 Certificate
 
 
 
 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา