โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลง


ประกาศ/ ระเบียบ
 

 

สายวิชาการ

 

  อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
         
  • ข้าราชการ
  • พนักงานมหาวิทยาลัย

 

สายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย


                                                                                                                                      
ตำแหน่ง ระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน)
ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการ
(หัวหน้างาน)

 

 

 

 

 
  • เจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

  • นักวิชาการศึกษา

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • นักวิทยาศาสตร์

 

  • นักวิชาการเกษตร

 

  • นักวิชาการสัตวบาล


พนักงานราชการ 

คุณวุฒิปริญญาตรี

คุณวุฒิ ปวส.

คุณวุฒิ ปวช.

คุณวุฒิอนุปริญญา

คุณวุฒิ ม.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา