โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567


 

--> เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2566 และประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 15:00 น. <--

 

 

 

 

เปิดการรับสมัคร

พื้นที่ ที่เปิดรับสมัคร

วทก.เชียงใหม่

วทก.ตาก

วทก.น่าน

วทก.พิษณุโลก

วทก.ลำปาง

         

enlightened ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

 

 

enlightened ปวส.พืชศาสตร์

 

 

 

 

enlightened ปวส.สัตวศาสตร์

 

 

 

 

enlightened ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enlightened  วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

*

 

 

 

enlightened  วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชศาสตร์ / วิชาเอกสัตวศาสตร์ / วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ)

 

 

enlightened  วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

 

 

**

***

**

enlightened  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

enlightened  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

enlightened  วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

* พื้นที่ เชียงใหม่ วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ เปิดรับสมัครเฉพาะ ป.ตรี 4 ปี 
** พื้นที่ลำปาง  และพื้นที่ น่าน วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เปิดรับวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
*** พื้นที่พิษณุโลก  วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เปิดรับวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา