โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


แบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

 

ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2560
 
ก.พ.อ.03   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์
ก.พ.อ.04  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  องศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์
 
ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2563
 
ก.พ.อ.03   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์
ก.พ.อ.04  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์

 

 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 

   ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2560

    ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2563

 

แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

   หนังสือรับรองวารสารทางวิชาการ 

    หนังสือขอรับรองการเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

   แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  แบบคำขอประเมินต้นฉบับ กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 
  • กรณีขอรับการประเมิน
   ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอจัดส่งเอกสารประกอบการสอน/คำสอน เพื่อขอรับการประเมินผลการสอน

 

  • กรณีจัดส่งเอกสารครบถ้วน (เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ผลงานทางวิชาการ)

   ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ (ประเมินผลการสอนแล้ว)

   ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เอกสารครบทุกอย่าง)

   ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (เอกสารครบทุกอย่าง)

   ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (เอกสารครบทุกอย่าง)

 

  • กรณีแก้ไขเอกสาร

   ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) จากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

   ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ (แก้ไขครั้งที่ 2)

   ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

 

 

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ย้อนกลับ)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา