โลโก้เว็บไซต์ แบบแสดงความพึงพอใจต่อการได้รับการบริการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แบบแสดงความพึงพอใจต่อการได้รับการบริการ


 

 
การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานประจำปี 2565

 

  • แบบประเมินความพึงพอใจผู้บริหาร ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • แบบประเมินความพึงพอใจผู้บริหาร ตำแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

ขั้นตอนปฎิบัติต่อการแจ้งปัญหา และร้องเรียน

 

สรุปผลการข้อร้องเรียนประจำปี 2565

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา