โลโก้เว็บไซต์ แบบแสดงความพึ่งพอใจต่อการให้บริการและดำเนินงานของบุคลากร ประจำปี 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แบบแสดงความพึ่งพอใจต่อการให้บริการและดำเนินงานของบุคลากร ประจำปี 2563


 

 

 

 

                    

                                              

                                                            

     

                                                

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา