โลโก้เว็บไซต์ แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม


เสนอวาระการประชุม ครั้งที่  10/2565   (วันที่ 12 ตุลาคม 2565) ผ่านระบบ Microsoft Teams

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา