โลโก้เว็บไซต์ แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม


เสนอวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564   (วันที่ 20 ธันวาคม 2564) 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา