โลโก้เว็บไซต์ แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม


เสนอวาระการประชุม ครั้งที่  2/2567   (เสนอก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2567) ผ่านระบบ Microsoft Teams

 

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2567
โดยกำหนดการประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เวลา 09:00 - 13:00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams
ซึ่งกำหนดการและสถานที่ในการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ครั้งที่
      กำหนดการประชุม      
       กำหนดส่งวาระ      
หมายเหตุ
1/2567
5 กุมภาพันธ์ 2567
28 มกราคม 2567
-
2/2567
13 มีนาคม 2567
7 มีนาคม 2567
-
3/2567
10 เมษายน 2567
4 เมษายน 2567
-
4/2567
8 พฤษภาคม 2567
2 พฤษภาคม 2567
-
5/2567
12 มิถุนายน 2567
6 มิถุนายน 2567
-
6/2567
10 กรกฏาคม 2567
4 กรกฏาคม 2567
-
7/2567
14 สิงหาคม 2567
8 สิงหาคม 2567
-
8/2567
11 กันยายน 2567
5 กันยายน 2567
-
9/2567
9 ตุลาคม 2567 3 ตุลาคม 2567  
10/2567
6 พฤศจิกายน 2567 31 ตุลาคม 2567  
11/2567
11 ธันวาคม 2567 5 ธันวาคม 2567
-

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา