โลโก้เว็บไซต์ แบบฟรอม์ใบลา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แบบฟรอม์ใบลา


 Back

สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใช้แบบฟอร์มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม  พ.ศ. 255

 

 แบบใบลาพักผ่อน

 แบบใบลาอุปสมบท

 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์

 แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 แบบใบลาติดตามคู่สมรส

 แบบขอยกเลิกวันลา

 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

 แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

 แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

 แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

 

สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว 
ใช้แบบฟอร์มตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา การจ่ายค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

หนังสือลาออก

 หนังสือขอลาออกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 หนังสือขอลาออกพนักงานตามพันธกิจ

 หนังสือขอลาออกจากราชการ - ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 หนังสือขอลาออกพนักงานราชการ 

 หนังสือขอลาออกลูกจ้างชั่วคราว

 

แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ

 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ

 แบบรายงานวันเดินทางกลับจากศึกษาต่อ-ฝึกอบรมหรือดูงานต่างประเทศ

 สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ  

 สัญญารับทุนไปศึกษา ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา