โลโก้เว็บไซต์ แจ้งประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แจ้งประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558
  • นักศึกษาระดับปริญญตรี ปีการศึกษา 2558
  • นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2558
สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา