โลโก้เว็บไซต์ แจ้งประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แจ้งประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


แจ้งประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2559

ระเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558

- นักศึกษาระดับปริญญตรี ปีการศึกษา 2558

- นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2558

ระดับปริญญาโท
     มทร.ล้านนา ปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 
ระดับปริญญาตรี

     มทร.ล้านนา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 

    สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

    ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา