โลโก้เว็บไซต์ แบบใบลา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แบบใบลา


 

สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใช้แบบฟอร์มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม  พ.ศ. 2555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว 
ใช้แบบฟอร์มตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา การจ่ายค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือลาออก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เกี่ยวกับบุคลากร (ย้อนกลับ)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา