โลโก้เว็บไซต์ แบบใบลา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แบบใบลา


 Back

สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ช้แบบฟอร์มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม  พ.ศ. 2555

......0000..  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว     แบบใบลาพักผ่อน
   แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร     แบบใบลาอุปสมบท
   แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล   ....................  แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
   แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน    แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ    แบบใบลาติดตามคู่สมรส
   แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ    แบบขอยกเลิกวันลา

 

สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว ใช้แบบฟอร์มตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา การจ่ายค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

...000........  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   แบบใบลาพักผ่อน
   แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  แบบใบลาไปต่างประเทศ
   แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร   แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
   แบบใบลาอุปสมบท   หนังสือรับรองการอุปสมบท
   รายงานผลการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท  หนังสือรับรองลาสิขา 
   แบบใบลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   แบบขอยกเลิกวันลา
   แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล    

 

หนังสือลาออก

..          .  หนังสือขอลาออกจากราชการ - ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   หนังสือขอลาออกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
   หนังสือขอลาออกพนักงานราชการ  หนังสือขอลาออกพนักงานตามพันธกิจ
   หนังสือขอลาออกลูกจ้างชั่วคราว  

 

 แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ

.         ..       สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ   สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
    สัญญารับทุนไปศึกษา ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  แบบรายงานวันเดินทางกลับจากศึกษาต่อ-ฝึกอบรมหรือดูงานต่างประเทศ
   สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ  

                 

         

         

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา