โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรปริญญาโท | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) พ.ศ.2548 พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 พ.ศ.2555 พ.ศ.2560 วันที่สภาอนุมัติหลักสูตร วันที่สกอ. รับทราบหลักสูตร
  enlightenedวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ - - 6 มกราคม 2560 9 กุมภาพันธ์ 2562
  enlightenedวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร - - 6 มกราคม 2560 2 มีนาคม 2562
  enlightenedวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ - - - 3 มีนาคม 2555 5 เมษายน 2556

 

................. ...............................................................................................

                                              

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา