โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรปริญญาโท | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรปริญญาโท


พื้นที่จัดการเรียนการสอน
(คลิกเพื่อเพิ่อดูรายละเอียดหลักสูตร)

 

หลักสูตรปริญญาโท/พื้นที่จัดการเรียนการสอน

วทก.เชียงราย

วทก.เชียงใหม่

วทก.ตาก

วทก.น่าน

วทก.พิษณุโลก

วทก.ลำปาง

วันที่สภาอนุมัติหลักสูตร

วันที่ สป.อว. รับทราบหลักสูตร

enlightened

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

     

 

 

11 ก.พ. 2565 27 ก.ย. 2565

enlightenedวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 

 

 

 

 

11 มี.ค. 2565

27 ก.ย. 2565

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา