โลโก้เว็บไซต์ สถานที่ตั้ง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถานที่ตั้งสำนักงานคณบดี

 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 0 5392 1444 ต่อ 1312   https://sat.rmutl.ac.th/     sat@edu.rmutl.ac.th   Faculty of Science and Agricultural Technology

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา