โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตร
2. มีความรู้ความสามารถทางการวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร ในการจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เกษตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าที่ศึกษาวิชาทางวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต หรือมีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2555

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.  นักวิชาการเกษตร
2.  นักวิจัยด้านเกษตรในหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน
3.  อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
4.  ผู้บริหารงานฟาร์ม หรือโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
5.  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 
 
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี (39 หน่วยกิต)
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
3.00
 
 
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
2555-03-03
 
 
วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก
2556-04-18
 
 
วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ
2556-04-18
 
 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
2554-12-15
 
 
วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)
2556-04-18
 
 
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ  60,000  บาท (เทอมละ 15,000 บาท)
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
มทร.ล้านนา ลำปาง
 
 
 
 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

                                                                   

 

                                                    

 

                                                     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
 
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา