โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 
1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
 
 
2. มีความรู้ความสามารถทางการวิจัยด้านการเกษตร และการประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ในการจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพหรือในการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมภายใต้สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
 
 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 
1. สำร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เกษตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 
 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
3. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้
 
1. นักวิชาการเกษตร
หลังสำเร็จการศึกษา
 
2.นักวิจัยด้านการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน
 
 
3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
 
 
4. ผู้ประกอบการอิสระ
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี (36 หน่วยกิต)
 
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
ตลอดหลักสูตรประมาณ (แผน ก. แบบ ก.1 และ ก.2) 60,000  บาท (เทอมละ 15,000 บาท) / ภาคพิเศษ (แผน ข.) 100,000 บาท (เทอมละ 25,000 บาท)
 
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
 
มทร.ล้านนา ลำปาง 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

         
ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา
 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภา พงษ์จันตา
 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง
ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
 
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา