โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์


 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.  มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทักษะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การเกษตรทางพืช
2.  มีความสามารถในการบูรณาการวิจัยและพัฒนา แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3.  มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการวิจัยและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
 
 
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต  ศึกษาพ.ศ. 2550
4.  ผู้เข้าศึกษาใน แผน ก แบบ ก1 นอกจากต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยมาอย่างน้อย 2 ปี
 
 
 
 
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.  นักวิจัยในองค์กรภาครัฐและเอกชน
2.  อาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.  ผู้ประกอบการอาชีพอิสระด้านการเกษตร
4.  ผู้จัดการฟาร์ม หรือเจ้าหน้าที่ด้านเกษตร ในองค์กรภาคนรัฐและเอกชนที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการเกษตร
5.  นักวิชาการ/นักวิจัย ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 
 
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี (36 หน่วยกิต)
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
3.00 
 
 
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
2560-01-01
 
 
วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก
2560-01-01
 
 
วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ
2560-01-01
 
 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
2560-01-01
 
 
วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)
2560-01-01
 
 
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ 60,000  บาท (เทอมละ 15,000 บาท)
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
มทร.ล้านนา ลำปาง 
 
 
 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
         
   
         
ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา