โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 
1. มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรด้านพืชศาสตร์
 
 
2. มีความสามารถในการบูรณาการวิจัยและพัฒนา มีทักษะการปฏิบัติจริง ยกระดับความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม
 
 
3. มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการวิจัยและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
     
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ และเกษตรศาสตร์
 
 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
3. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 
 
4. ผู้เข้าศึกษาใน แผน ก แบบ ก 1 นอกจากต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างตันแล้วต้องมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยมาอย่างน้อย 2 ปี
     
อาชีพที่สามารถประกอบได้   1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
หลังสำเร็จการศึกษา   2. นักวิจัยและนักวิชาการในองค์กรภาครัฐและเอกชน
    3. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระด้านการเกษตร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
    4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
    5. ผู้จัดการฟาร์ม หรือ เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร ในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการเกษตร
    6. นักวิชาการ/นักวิจัย ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
     
  ศึกษาปกติ 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี (36 หน่วยกิต)
     
ความเป็นสากลของหลักสูตร   หลักสูตรภาษาไทย
     
ค่าใช้จ่าย   ตลอดหลักสูตรประมาณ (แผน ก. แบบ ก.1 และ ก.2) 60,000  บาท (เทอมละ 15,000 บาท) / ภาคพิเศษ (แผน ข.) 100,000 บาท (เทอมละ 25,000 บาท)
     
พื้นที่การเรียนการสอน   มทร.ล้านนา ลำปาง 
     
     เล่ม มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
         
   
         
ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา