โลโก้เว็บไซต์ ลาศึกษาต่อ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลาศึกษาต่อ


   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตลาศึกษาต่อและการขอรับการจัดสรรทุนการศึกษา (ภายในประเทศ/ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุญาตลาศึกษาต่อและการขอรับทุนการศึกษา

 

ระเบียบต่าง ๆ
 
   ภายในประเทศ

  ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. 2551

  ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

  ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

  ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

 
    ต่างประเทศ

  ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2551

  ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

  ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

 

แบบฟอร์มประกอบการขออนุญาตลาศึกษาต่อ        
      

    ตารางแผนพัฒนาบุคลากรลาศึกษาต่อ - รายชื่อบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบการลาศึกษาต่อภายในประเทศ/ต่างประเทศ

    โครงการหรือแนวทางการศึกษาและเหตุผลความจำเป็น

    แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

    สรุปภาระงานสอน (ระบุ 2 ภาคการศึกษา)

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในลาศึกษาต่อ        
   

   สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ+สัญญาค้ำประกัน     

   สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ+สัญญาค้ำประกัน     

   สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา+สัญญาค้ำประกัน 

   ัญญาคำ้ประกัน (สัญญารับทุนไปศึกษา ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   สัญญารับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

   แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

   แบบรายงานผลการศึกษา สำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาประเภท ก หรือ ข สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

   แบบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (THAI GOVERNMENT SCHOLARSHIP POST GRADUATE STUDENT PROGRESS REPORT)

   แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อของข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

   แบบรายงานวันเดินทางกลับจากศึกษาต่อ / ฝึกอบรมหรือดูงานต่างประเทศ (สำหรับรายงนตัวกลับของทุน ก.พ.)

   แบบฟอร์มขอกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุน (สำหรับผู้รับทุนศึกษาต่อในประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (สำหรับข้าราชการที่กลับชั่วคราว)

   แบบฟอร์มขออนุญาตกลับประเทศไทยชั่วคราว

   ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ

 เกี่ยวกับบุคลากร (ย้อนกลับ)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา