โลโก้เว็บไซต์ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ


  1.หน้าปกเอกสาร

  2.คำนำ

  3.สารบัญ

  4.ส่วนเนื้อหา

  5.ภาคผนวก 

 

  ตารางแสดงคำกริยา/ระดับขึ้นความสามารถของบลูม :แปลและเรียบเรียงโดย ละเอียด จุฑานันท์ 

      หลักการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง ตามหลัก APA


 

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ย้อนกลับ)

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา