โลโก้เว็บไซต์ รายละเอียดโควตา TCAS 1  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รายละเอียดโควตา TCAS 1


 

รับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษประเภท นักนวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตร คอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา ครั้งที่ 1 (C1) วันที่ 5 พฤษจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์คณะฯ sat.rmutl.ac.th

กรอกแบบฟอร์มสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ NEW      
   
   

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา