โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบงานสารบรรณ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ระเบียบงานสารบรรณ


               ระเบียบงานสารบรรณ

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 
   

               ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 
 
   

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา