โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขออนุญาตส่งโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2566 และหลักสูตรฝึกอบรม  
 สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร เชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 4 (26 - 27 สิงหาคม 66 ณ รร. รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ 
 คณะมนุษย์ศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2RJ รุ่น 2 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาสัยเกษตรศาสตร์  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโลโยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยจากงานประจำ ในวัน 16 สิงหาคม 2566 ผ่านาระบบออนไลน์ Zoom Cloud   
 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ONLINE) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ (ONLINE) รุ่นที่ 2 ระบบออนไลน์  
 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2566  
 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรสำหรับคณาจารย์ผู้สอน) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และโรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลช จังหวัดชลบุรี 
 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ ของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ครั้งที่ 1 
 ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ม.มหิดดล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการตัวอย่างพืชสมุนไพรสำหรับงานวิจัย รุ่นที่ 2 
 MDES ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ธุรกิจดิจิหัล รุ่น 2
 สวทช ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านเกษตรสมัยใหม่ Modern Agriculture Training Series 
 การประชุมวิชาการเครือข่ายพัมนาระบบงานห้องปฎิบัติการ ครั้งที่ 2 ระบบออนไลน์กับการพัฒนางานห้องปฎิบัติการ Smart Laboratory 2 
 มทร.ธัญบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE ระหว่างวันที่ 24 -26 ก.ค. 66 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
 สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย ประจำปี 2566  
 สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Agile Leadership towards Digital University" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาจารย์มืออาชีพ 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ APaR จัดคอร์สอบรมระยะสั้นสำหรับประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยคอร์สอบอม "5 Days PDPA in Action รุ่นที่ ๒' จะจัดขึ้นในวันที่ 13 -17 มีนาคม 2566 ทาง Zoom 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตของเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT และ Canvas เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร (SWOT+Canvas)" รุ่นที่ ๑ (ออนไลน์) 
สำนักงานบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ"รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 
สำนักงานบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และการฟังด้วยหัวใจ (constructive feedback & listening with heart เพื่อการพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 
สำนักงานบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 -รุ่นที่ 4 
สำนักงานบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร"การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้นำ (Changing Leadership's mindset) เพื่อการพัฒนาการดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
สำนักงานบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร"การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ด้วยการใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 -รุ่นที่ 4 
สำนักงานบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร"ปรับพื้นฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7  
สำนักงานบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร"เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4  
สำนักงานบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล  กรุงเทพฯ  
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาริทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 16 ใน วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566ผ่านการไลฟ์ (Live) ออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Z00M 
สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมหลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ. รุ่นที่ 3 ลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น เพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัยจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ & ตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร” ระหว่างวันที่ 15 – 17 ก.พ. 2566 ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปารีสอร์ท  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 -13 ม.ค. 66 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง พัฒนาการสอนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน Classroom action research ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร 
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาอาจารย์และองคืกรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องภาวะหมดไฟ (Bumout) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์(สุขุมวิท 11) 
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D (Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) 
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้นำธุรกิจบริการ(BMI) 
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานโดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D 
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน "กัญชา (Cannabis)" (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 3 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทำงชีวภาพ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั่น ประจำปี 2566 
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโลกเสม็อน Metaverse platform gather hybrid  ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิยาลัยศรีปทุม 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปี 2566 (ไตรมาส 1) จำนวน 8 หลักสูตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนคู่มือปฎิบัติงานจากงาานประจำ ในวันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) ประชาสัมพันธ์บุคคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. 65 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ เชียงใหม่ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2565  
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประมวลผลภาพถ่ายทาง อากาศจากโดรน รูปแบบออนไลน์ผ่าน ระบบZOOM วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก ปี 2565" ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1 และ 2  
สมาคมวิศวกรรมกษตรแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีภาพอินฟราเรด(ไฮเปอร์สเปกตรัล มัลติสเปกตรัล และเทอร์มอล) และเทคนิคการแปรผลระดับพื้นฐานแก่ ผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Start Up ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ผู้ส่งออกผลิตผลเกษตร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ในวันที่ 25- 26 มิถุนายน 2565 ณ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
สำนักงานประสานงานเครือขายบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 21 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การประเมินค่างานของบุคคลากรสายสนับสนุนในสภาบันอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2  ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2565 และวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings 
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท) มีกำหนดจัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเซฟมืออาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มีกำหนดจัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565  
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท ได้จัดโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรต่าง ๆ ในปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 9 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 200m จำนวน 8 หลักสูตร  
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะ สั้น (short course) 
สถาบันคลังสมองของชาติ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Intergrating with Strategy and Performance" รุ่นที่ 6 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตร PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น  การพัฒนาสมรรถนะผู้สอนมืออาชีพในการจัดการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)  เชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคัดกรองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 5 (Hybrid Learning)
อพวช. ขอเชิญอบรมหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่
สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญร่วมอบรม หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 25 ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2555 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ขึ้น สําหรับกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์ และผู้มีความสนใจ )
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MIDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน Rethink Academy 2021 เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นําแบบอไจล์ รุ่น 2 (Agile Leadership: The New Capabilities of Leaders Course #2) ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ (BTS สถานีพร้อมพงษ์)
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน และโครงการฝึกอบรม เรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบัติงาน "การประะเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา"
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญอบรมหลักสูตร  "เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - ร่นที่ 6
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญอบรมหลักสูตร  "การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

แหล่งทุนเรียนต่อ

 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุส มอบทุนการศึกษาระตับปริญญาตรีและปริญญาโท 
 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัสเซียระดับปริญญาตรี โท เอก ปีการศึกษา 2567-2568 (2024-2025) 
 ทุนการศึกษา “The ZAWACKA NAWA Programme” 
 สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme แจ้งการเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUQ-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2023 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2566 (ตามเวลาของประเทศเบลเยียม) 
 สวทช ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้มีมีโอกาสรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ โครงการ TAIST-Tokyo ประจำปี 2566 
 ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับนักศึกษาไทยเพื่อเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (The SirindhornInternational Thai-German Graduate School of Engineering - TGGS) 
 ถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย ประกาศให้ทุนประจำปี 2566/2067 เพื่อศึกษาใสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย  
 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระตับปริญญโทหรือปริญญาเอกในประเทศ  
 ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2566-2567 ผู้สนใจสมัครถึง ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
 ทุนการศึกษาโครงการ Chinese Government Scholarship - AUN Progam 2023/2024 
 องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก APหCO ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (APSCO-NPU-MASTER PROGRAM) และปริญญษเอก (APSCO-NPU-PhD PROGRAM) ด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ประจำปี พ.ศ.2566 
 รัฐบาลฮังการีเปิดให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2023-2024 เพื่อศึกษาต่อในระดับป.ตรี-ป.เอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี 
 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อประเทศจีน  ประจำปีการศึกษา 2565/2567  
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
 UNESCO เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2022-2023  
 ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565  
 ประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2565 
 ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2565 – 2566 
 รัฐบาลจีนจัดสรรทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Schem of China - Master Program (YES CHINA) ประจำปี 2564 สำหรับพนักงานของรัฐ อาจารย์ นักวิจัย 
 สถานเอกอัครฑูตออสเตรียประจำประเทศไทย (แผนกพาณิชย์) ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทุนศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2564-2565 แก่นักศึกษา บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ 

ข่าวทุนงานวิจัย

รัฐบาลอินเดียประกาศให้ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023  สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร สมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม 25653  
UNESCO เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2022-2023  
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565 โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่  (Local Enterprises) บนพื้นฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”  ภายใต้แผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” ของหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

การตีพิมพ์และเผยแพร่

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 The 5th National Conference on Science, Technology and Innovation: Technology, Creative Innovation and Entrepreneurship)  
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขยายเวลารับบทคัดย่อ การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Invitation for The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022: Transforming Value Chains for Global Security  
 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ออกวารสารฉบับที่ 4   “JSAT : Vol.2 No.2 July - December 2021”  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร UP International Journal of Science and Technology “UPJST” มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม และกรกฏาคม ในรูปแบบภาษาอังกฤษ 
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7 Engagement Thailand Annual Conference 2021) หว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7 Engagement Thailand Annual Conference 2021) หว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา