โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2565  
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประมวลผลภาพถ่ายทาง อากาศจากโดรน รูปแบบออนไลน์ผ่าน ระบบZOOM วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก ปี 2565" ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1 และ 2  
สมาคมวิศวกรรมกษตรแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีภาพอินฟราเรด(ไฮเปอร์สเปกตรัล มัลติสเปกตรัล และเทอร์มอล) และเทคนิคการแปรผลระดับพื้นฐานแก่ ผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Start Up ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ผู้ส่งออกผลิตผลเกษตร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ในวันที่ 25- 26 มิถุนายน 2565 ณ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
สำนักงานประสานงานเครือขายบุคลากรสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 21 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การประเมินค่างานของบุคคลากรสายสนับสนุนในสภาบันอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2  ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2565 และวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings 
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท) มีกำหนดจัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเซฟมืออาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มีกำหนดจัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565  
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท ได้จัดโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรต่าง ๆ ในปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 9 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 200m จำนวน 8 หลักสูตร  
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะ สั้น (short course) 
สถาบันคลังสมองของชาติ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Intergrating with Strategy and Performance" รุ่นที่ 6 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตร PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น  การพัฒนาสมรรถนะผู้สอนมืออาชีพในการจัดการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)  เชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคัดกรองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 5 (Hybrid Learning)
อพวช. ขอเชิญอบรมหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่
สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญร่วมอบรม หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 25 ในวันที่ 16-18 มีนาคม 2555 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ขึ้น สําหรับกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์ และผู้มีความสนใจ )
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MIDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน Rethink Academy 2021 เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นําแบบอไจล์ รุ่น 2 (Agile Leadership: The New Capabilities of Leaders Course #2) ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ (BTS สถานีพร้อมพงษ์)
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน และโครงการฝึกอบรม เรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบัติงาน "การประะเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา"
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญอบรมหลักสูตร  "เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - ร่นที่ 6
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญอบรมหลักสูตร  "การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

แหล่งทุนเรียนต่อ

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
 UNESCO เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2022-2023  
 ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565  
 ประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2565 
 ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2565 – 2566 
 รัฐบาลจีนจัดสรรทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Schem of China - Master Program (YES CHINA) ประจำปี 2564 สำหรับพนักงานของรัฐ อาจารย์ นักวิจัย 
 สถานเอกอัครฑูตออสเตรียประจำประเทศไทย (แผนกพาณิชย์) ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทุนศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2564-2565 แก่นักศึกษา บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ 

ข่าวทุนงานวิจัย

รัฐบาลอินเดียประกาศให้ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023  สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร สมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม 25653  
UNESCO เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2022-2023  
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565 โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่  (Local Enterprises) บนพื้นฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”  ภายใต้แผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” ของหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

การตีพิมพ์และเผยแพร่

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 The 5th National Conference on Science, Technology and Innovation: Technology, Creative Innovation and Entrepreneurship)  
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขยายเวลารับบทคัดย่อ การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Invitation for The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022: Transforming Value Chains for Global Security  
 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ออกวารสารฉบับที่ 4   “JSAT : Vol.2 No.2 July - December 2021”  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร UP International Journal of Science and Technology “UPJST” มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม และกรกฏาคม ในรูปแบบภาษาอังกฤษ 
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7 Engagement Thailand Annual Conference 2021) หว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7 Engagement Thailand Annual Conference 2021) หว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา