โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินคลัง การรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง สำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานการเบิกจ่ายสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  เชียงใหม่ 

 สถาบันคลังสมองของชาติ ประชาสัมพันธ์ เส้นทางตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ.รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ กรุงเทพ 

 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรอบรม หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรข รุ่นที่ 14 (Carbor Footprint for Organization: CFO14)  ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมไอบิส สไตร์  กรุงเทพ รัสดา จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหลักสูตรต่อไปนี้

1. หลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

2. หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

3. หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

4. หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

5. หลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามประราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

6. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

 

แหล่งทุนเรียนต่อ

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021 - 2022 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการีโดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565

ข่าวทุนงานวิจัย

การตีพิมพ์และเผยแพร่

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา