โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2564 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ 

 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรอบรม หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรข รุ่นที่ 14 (Carbor Footprint for Organization: CFO14)  ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมไอบิส สไตร์  กรุงเทพ รัสดา จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

 ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Research in Teaching and Learning  ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11 ) กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมเครือข่ายการะัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานประสานงานเครือข่ายสนับสนุน ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหลักสูตรต่อไปนี้

1. หลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

2. หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

3. หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

4. หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

5. หลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามประราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

6. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

 ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐและบุคลากรทั่วไป ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  (หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน รุ่นที่ 5 วันที่ 21 -22 ธ.ค. 63 / หลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุภาครัฐ และขั้นตอนการปฏิบัติในระบบ e-GP วันที่ 21 - 22 ธ.ค. 63 / หลักสูตรการทำงานวิเคาระห์และสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพัฒนามหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 7 วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 63 / หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกันความผิดพลาดการเบิกจ่าย การเงินการคลัง 23 - 24 ธ.ค.63)

 เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องฝ้ายคำ Green Nimman CMU จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ การจัดประชุมและจกบันทึกรายงานประชุม วันที่ 28 - 29 ม.ค. 64 / หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกรและพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่ 24 - 26 ม.ค. 64 / หลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กร วันที่ 11 - 12 มี.ค.  64 /หลักสูตรการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ วันที่ 25 -26 มี.ค. 64 / หลักสุตรเทคนิคการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 25-26 มี.ค. 64 / หลักสูตรเทคนิคการบริหารเปลี่ยนแปลงในองค์กรยุค Disruption วันที่ 22 -23 เม.ย. 64

 เชิญอบรมหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเสิร์นนิ่ง (Active Learning) เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่นรุ่นที่ 6 วันที่ 28 - 29 พ.ย. 63 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิยลัยสวนดุสิต

 เชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard" ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 6 วันที่ 4 ธ.ค. ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิยลัยสวนดุสิต

 เชิญอบหลัักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิอนิกส์ รุ่นที่ 4 วันที่ 21 - 22 ม.ค.64 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แหล่งทุนเรียนต่อ

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021 - 2022 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการีโดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565

ข่าวทุนงานวิจัย

การตีพิมพ์และเผยแพร่

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา