โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ก.พ.อ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศ ก.พ.อ


   สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ศธ 0583.18/ว 1954 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561)

 แนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

ประกาศ ก.พ.อ
 

 ระกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  (ฉบับที่ 2

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาที่เคยกำหนดไปแล้ว 

 

ข้อบังคับ/ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด พ.ศ. 2562

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับกรณีศึกษา (Case Study), งานแปล, ตำรา และหนังสือก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2557

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักการและวิธีการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562

 

หนังสือ/บันทึกข้อความ เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 

 หนังสือที่ อว 0227.2(1)/ว90 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่

 หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว3 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง การกำหนดจำนวนของผลงานางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ

 หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1552 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 บันทึกข้อความที่ ศธ 0583.18/ว061 ลงวันที่ 19 มกราคา 2559 จากกองบริหารงานบุคคล  เรื่อง การประเมินผลการสอน

 ตอบข้อหารือตำแหน่งวิชาการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ย้อนกลับ)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา