โลโก้เว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์


 

 

 

 

 

 

 

 

Asia/Thailand/Chiang Mai                                                                                                                                                                                                                        

 

ประจำเดือน กันยายน  2563 ( 1- 30 กันยายน 2563)

  1. ภาพรวมผู้ใช้งาน

2.ข้อมูลการเข้าชมแบ่งตามภูมิ ประเทศ

 

3. ข้อมูลการเข้าชมหน้าเว็บเพจ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา