โลโก้เว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์


 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำเดือน พฤษภาคม  2563 ( 1- 31 พฤษภาคม 2563)

  1. ภาพรวมผู้ใช้งาน

  1. ข้อมูลประชากร ประเทศ

3. ข้อมูลการเข้าชมหน้าเว็บเพจ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา