โลโก้เว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์


 

 

 

 

 

                                                                           Asia/Thailand/Chiang Mai                   

 

 

ประจำเดือน มีนาคม 2564 ( 1- 31 มีนาคม 2564)

 

1.ภาพรวมผู้ใช้งาน


 

2.ข้อมูลการเข้าชมแบ่งตามภูมิ ประเทศ


 

3. ข้อมูลการเข้าชมหน้าเว็บเพจ


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา