โลโก้เว็บไซต์ งานยุทธศาสตร์และแผน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

งานยุทธศาสตร์และแผน


เอกสารดาวน์โหลด

 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)

และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 
     
  แผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา      
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร      
  แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับย่อ)      
  แผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา      

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา      
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา      
  แผนที่ความเชื่อมโยง (SAT Strategy Map)
 
     
  แบบฟอร์ม-ง.8-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561      
  แบบเสนอโครงการ (ง.8)      
  แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย (ง.8)      
  แบบฟอร์มเก็บข้อมูล :ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา      
  คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฎิบัตงาน-สำนักงบประมาณ      
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์      
  หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายประจำปี (ใช้สอย) 2559      
  หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายประจำปี (อบรม) 2559      

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา