โลโก้เว็บไซต์ งานยุทธศาสตร์และแผน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

งานยุทธศาสตร์และแผน


แผนงานและยุทธศาสตร์
 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง
 

 

แบบฟอร์มดาวน์โหลด
 

 

งานงบประมาณ / ต้นทุนต่อหน่วย /การจัดซื้อจัดจ้าง
 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา