โลโก้เว็บไซต์ งานยุทธศาสตร์และแผน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

งานยุทธศาสตร์และแผน


เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม-ง.8-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561
แผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แผนที่ความเชื่อมโยง (SAT Strategy Map)
 
แบบเสนอโครงการ (ง.8)
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย (ง.8)
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล :ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฎิบัตงาน-สำนักงบประมาณ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายประจำปี (ใช้สอย) 2559
หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายประจำปี (อบรม) 2559

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา