โลโก้เว็บไซต์ งานยุทธศาสตร์และแผน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

งานยุทธศาสตร์และแผน


แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

 

แผนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

แผนงานและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

 

งานงบประมาณ / ต้นทุนต่อหน่วย /การจัดซื้อจัดจ้าง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา