โลโก้เว็บไซต์  งานประกันคุณภาพการศึกษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

งานประกันคุณภาพการศึกษา


เอกสารดาวโหลด

 

 

 

 

ปี 2560

  ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

 ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (พื้นที่) และระดับหลักสูตร (กลาง) ปีการศึกษา 2560

 

ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) กศ.2560 (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 58)
  • ปก     
  • ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) กศ.2560 (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 58)      

 

ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) กศ.2560 (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 48 )
  • ปก     
  • ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) กศ.2560 (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 48)      

 

ปี 2559

แบบฟอร์ม-sar-ระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน)
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2559 – มกราคม 2560)

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมิน มทร.ล้านนา      
  รายชื่อผุ้ผ่านการอบรมหลักสูตร-รุ่นที่-2 ผู้ผ่านการอบรม_ระดับหลักสูตร ผู้ผ่านการอบรม_ระดับคณะ-สถาบัน  
         
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา      
  พ.ศ. 2557 , พ.ศ. 2553      
         
คำสั่งคณะกรรมการ      
  - คำสั่ง วทก.4-2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 

- คำสั่ง วทก.27-2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบและกลไกพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน(IQA)และภายนอก (EQA) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

   
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร      
  - รายงาน มคอ.7      
         
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ      
  - 01-ปก      
  - 02-คำนำ      
  - 03-สารบัญ      
  - 04-บทสรุปผู้บริหาร      
  - 05-ข้อมูลหน่วยงาน      
  - 06-ส่วนที่ 2-การประกันคุณภาพ      
  - 07-ส่วนที่ 3-องค์ประกอบที่ 1      
  - 08-ส่วนที่ 3-องค์ประกอบที่ 2      
  - 09-ส่วนที่ 3-องค์ประกอบที่ 3      
  - 10-ส่วนที่ 3-องค์ประกอบที่ 4      
  - 11-ส่วนที่ 3-องค์ประกอบที่ 5      
  - 12-ส่วนที่ 4-ตารางสรุปผล (คณะ)      
  - 13-ส่วนที่ 5-ภาคผนวก.      
         
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      
  1.แผนดำเนินงานด้านประกัน 2558  
  2.ผู้กำกับตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
  3.เอกสารควบคุม - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
  4.เอกสารควบคุม - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลงหลักสูตร  
  5.รายชื่อผู้รับผิดชอบ E sar ระดับหลักสูตร  
  6.นโยบายตัวบ่งชี้ 58_คณะ  
         
ประกาศต่างๆ      
  ประกาศค่าตอบแทนในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558  

 

 

 

  แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน    
       
  1.แผนปรับปรุง-คณะวิทยาศาสตร์ (หลังประเมินปีการศึกษา 55)    
  2.แผนปรับปรุง-คณะวิทยาศาสตร์ (หลังประเมินปีการศึกษา 56)    
  3.แผนปรับปรุง-คณะวิทยาศาสตร์ (หลังประเมินปีการศึกษา 57)    
  4.แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557    

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา