โลโก้เว็บไซต์  งานประกันคุณภาพการศึกษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

งานประกันคุณภาพการศึกษา


เอกสารดาวโหลด

ปี 2560

  ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

 ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (พื้นที่) และระดับหลักสูตร (กลาง) ปีการศึกษา 2560

 

ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) กศ.2560 (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 58)
  • ปก     
  • ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) กศ.2560 (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 58)      

 

ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) กศ.2560 (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 48 )
  • ปก     
  • ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) กศ.2560 (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 48)      

 

ปี 2559

แบบฟอร์ม-sar-ระดับหลักสูตร (รอบ 6 เดือน)
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2559 – มกราคม 2560)

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมิน มทร.ล้านนา      
  รายชื่อผุ้ผ่านการอบรมหลักสูตร-รุ่นที่-2 ผู้ผ่านการอบรม_ระดับหลักสูตร ผู้ผ่านการอบรม_ระดับคณะ-สถาบัน  
         
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา      
  พ.ศ. 2557 , พ.ศ. 2553      
         
คำสั่งคณะกรรมการ      
  - คำสั่ง วทก.4-2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 

- คำสั่ง วทก.27-2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบและกลไกพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน(IQA)และภายนอก (EQA) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

   
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร      
  - รายงาน มคอ.7      
         
แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ      
  - 01-ปก      
  - 02-คำนำ      
  - 03-สารบัญ      
  - 04-บทสรุปผู้บริหาร      
  - 05-ข้อมูลหน่วยงาน      
  - 06-ส่วนที่ 2-การประกันคุณภาพ      
  - 07-ส่วนที่ 3-องค์ประกอบที่ 1      
  - 08-ส่วนที่ 3-องค์ประกอบที่ 2      
  - 09-ส่วนที่ 3-องค์ประกอบที่ 3      
  - 10-ส่วนที่ 3-องค์ประกอบที่ 4      
  - 11-ส่วนที่ 3-องค์ประกอบที่ 5      
  - 12-ส่วนที่ 4-ตารางสรุปผล (คณะ)      
  - 13-ส่วนที่ 5-ภาคผนวก.      
         
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      
  1.แผนดำเนินงานด้านประกัน 2558  
  2.ผู้กำกับตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
  3.เอกสารควบคุม - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
  4.เอกสารควบคุม - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลงหลักสูตร  
  5.รายชื่อผู้รับผิดชอบ E sar ระดับหลักสูตร  
  6.นโยบายตัวบ่งชี้ 58_คณะ  
         
ประกาศต่างๆ      
  ประกาศค่าตอบแทนในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558  

 

 

 

  แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน    
       
  1.แผนปรับปรุง-คณะวิทยาศาสตร์ (หลังประเมินปีการศึกษา 55)    
  2.แผนปรับปรุง-คณะวิทยาศาสตร์ (หลังประเมินปีการศึกษา 56)    
  3.แผนปรับปรุง-คณะวิทยาศาสตร์ (หลังประเมินปีการศึกษา 57)    
  4.แผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557    

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


ระดับคณะ
 
  ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2557
             
 

 ปี 2558

 

         
             

ระดับหลักสูตร
 ปีการศึกษา 2557
           
หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หลักสูตร วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร
หลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตร วท.บ.ประมง
หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
หลักสูตร คศ.บ.คหกรรมศาสตร์
หลักสูตร วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร วท.ม.พืชศาสตร์

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

 


ระดับคณะ
 
  ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2557
             
             
             

ระดับหลักสูตร
 ปีการศึกษา 2557
           
หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์
หลักสูตร วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร
หลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตร วท.บ.ประมง
หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
หลักสูตร คศ.บ.คหกรรมศาสตร์
หลักสูตร วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร วท.ม.พืชศาสตร์
 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา