โลโก้เว็บไซต์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)


 

 

 

 

ทักษะวิชาชีพการผลิตพืชในสภาพโรงเรือนและการใช้น้ำน้อย    DOWNLOAD1  DOWNLOAD2

 

การใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงการวางแผนการผลิต    DOWNLOAD
กระบวนการผลิตลูกปลาหมอชุมพร1 แปลงเพศปรุงเชิงพาพิชญ์แบบครบวงจรในพื้นที่กักขัง    DOWNLOAD
การวิเคราะห์ค่าทางเคมีของน้ำนมดิบ และผลิตภัณฑ์นม    DOWNLOAD

การพัฒนาโครงการวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง    DOWNLOAD

Job Description และ Job Specification ของบุคลากรสายสนับสนุน    DOWNLOAD
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)    DOWNLOAD
องค์ประกอบในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน    DOWNLOAD
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย    DOWNLOAD
 
เอกสารประกอบการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน    DOWNLOAD

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา