โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ มทร.ล้านนา น่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ มทร.ล้านนา น่าน


                         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 -26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาการทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านต่าง ๆ และการแข่งขันทักษะปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้จริงในอนาคต ทั้งการทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

 

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                              

       

 

 

ผลสรุปการแข่งขันทุกประเภท

 

  

ตารางสรุปรายละเอียดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4

แผนผังการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4

แบบเสดงความจำนง การแข่งขันทักษะวิชาการฯ

 รายละเอียดโรงแรมในจังหวัดน่าน : ภาพประกอบโรงแรมในจังหวัดน่าน

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา