โลโก้เว็บไซต์ การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ


การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พื้นที่เอกสารดาวน์โหลดช่องทางสื่อสาร Facebook
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)

-DSD มทร.ล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

- งานวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

- ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


- กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา