โลโก้เว็บไซต์ การประเมินต้นฉบับตำรา-หนังสือ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การประเมินต้นฉบับตำรา-หนังสือ


   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ

   ขั้นตอนการประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (peer reviewer)

   คำอธิบายขั้นตอนการประเมินต้นฉบับผลงานทางวิชาการ กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (peer reviewer)

   ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับกรณีศึกษา (Case Study), งานแปล, ตำรา และหนังสือ ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

   บัญชีรายชื่ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อประเมินต้นฉบับ

 

เอกสารแบบฟอร์ม
 

     (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความ การปรับปรุงผลงานทางวิชาการ

     (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความนำส่งการยื่นขอประเมินต้นฉบับฯ 

     แบบคำขอประเมินต้นฉบับ กรณีศึกษา/งานแปล/ตำรา/หนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

     แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่กรณีศึกษา (Case Study)

     แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่งานแปล

     แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่ตำรา

     แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่หนังสือ

 

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ย้อนกลับ)

   

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา