โลโก้เว็บไซต์ กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษากองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พื้นที่เอกสารดาวน์โหลดช่องทางสื่อสาร Facebook
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)

 - กลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี และ กู้เกินหลักสูตร

 - กลุ่มผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 

กลุ่มผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่1 / ผู้กู้รายใหม่ เลื่อนชั้นปี และ ปวช.

 - กลุ่มผู้กู้ กรอ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

- กยศ.มทร.ล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


- กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา