โลโก้เว็บไซต์ กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ


การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ

..................... ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ..ศ. 2559
          ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560
          ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้ง และรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง
          ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง กำหนดการในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ
          ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร และการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ
          คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 100/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ

 

................. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ
        yes ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ        
        yes ใบเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ        
        yes หนังสือให้ความยินยอม (กรณีได้รับการเสนอชื่อ) ป็นกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ        

 

...........       ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
         หน่วยเลือกตั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  
         หน่วยเลือกตั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
         หน่วยเลือกตั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
         หน่วยเลือกตั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
         หน่วยเลือกตั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
         หน่วยเลือกตั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 

 

 

     
     
     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา