โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มีนาคม 2565 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
          29 มี.ค. 65  สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา