โลโก้เว็บไซต์ 1 กุมภาพันธ์ 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1 กุมภาพันธ์ 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา เดินหน้าตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) หารือร่วมอบจ.ลำปาง สวทช. สร้างแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา