โลโก้เว็บไซต์ 29-10-63 นิทรรศการ QR Click | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

29-10-63 นิทรรศการ QR Click

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรQR CLICK มุมมองความคิด ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์
    วันที่  29 ตุลาคม 2563  นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา