โลโก้เว็บไซต์ 28-10-63 สภากาแฟ เวียงเจ็ดลิน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

28-10-63 สภากาแฟ เวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ตุลาคม 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา เจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา โดยมี รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา