Website logo ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางงการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) | Faculty of Sciences and Agricultural Technology

ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางงการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Publish : Thursday 4 October 2020 By SAT RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา