โลโก้เว็บไซต์ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 กันยายน 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา