โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนวัดหมูบุ่น | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ถวายเทียนวัดหมูบุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถวายเทียน สืบสานประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2563
    วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา