โลโก้เว็บไซต์ งานสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

งานสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ก้าวสู่ปีที่ 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
               เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา