โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา BRIC 2019 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา BRIC 2019

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการร่วมการเรียนการสอน International Class Program ; BRIC Program 2019
                  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์เอมอร  ไชยโรจน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา