โลโก้เว็บไซต์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีนาคม 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา