โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการรับนักศึกษาจีน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมการรับนักศึกษาจีน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรการประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
     วันทึ่ 29 มกราคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมี รศ.ธีระศุก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา