โลโก้เว็บไซต์ การทำแหนมเห็ด       | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การทำแหนมเห็ด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 ธันวาคม 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง อบรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากเห็ด ด้วยการการทำแหนมเห็ด
               ด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 1 บ้านป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา