โลโก้เว็บไซต์ ปริมาดูงานเต่า29พ.ย.61 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ปริมาดูงานเต่า29พ.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรนักศึกษาโรงเรียนอนุบาลปริมา ศึกษาดูงาน เรื่อง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผศ.จารวี  เลิกสายเพ็ง  หัวหน้าหลักสูตรประมง  สาขาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา