โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี2561 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี2561
           เมื่อศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมการจัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา