โลโก้เว็บไซต์ การทำไก่สวรรค์  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การทำไก่สวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไก่สวรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง มทร.ล้านนา ลำปาง กับ มหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย
             โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยผศ.ดร.นิอร โฉมศรี และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา